Navrhujeme odejmutí autorizace Ing. Skořepovi za provedenou EIA

V pondělí 24.4.2012 jsme Ministerstvu životního prostředí podali návrh, aby  ing. Zdeňku Skořepovi byla odejmuta autorizace k hodnocení vlivů na životní prostředí, protože nepřípustným způsobem porušil svoje povinnosti při zpracování posudku na plánovaný obchodní dům OC Aréna Plzeň/ OC Corso Plzeň. Naše výtky jsou v kostce následující:

  1. v rámci zpracování posudku nebyla tato otázka odpovídajícím způsobem zohledněna;
  2. některá zdravotní rizika nebyla v posudku spočtena, tedy ani odpovídajícím způsobem hodnocena, zpracovatel posudku nepožadoval doplnění dokumentace, byť byl na tento nedostatek posudku veřejností výslovně upozorněn;
  3. z hlediska posouzení kumulativních a synergických jevů je posudek nedostatečný, v posudku se navrhují kompenzační opatření pro fázi demolice, které dle sdělení zpracovatele nebyla předmětem tohoto posouzení, ač jím být měla;
  4. posudek trpí vadami z důvodu manipulace s připomínkami veřejnosti, některé připomínky veřejnosti, které byly prokazatelně zpracovateli posudku předloženy jak písemně, tak uplatněny ústně při veřejném projednání nebyly v posudku vůbec uvedeny a vypořádány, a to přestože tuto povinnost ukládá výslovně zákon posudkáři.

Současně jsme k Ministerstvu životního prostředí podali podnět k přešetření naší stížnosti na Mgr. Františka Čečila, jak jím bylo zorganizováno a provedeno veřejné projednání.

Text obou podání k pozdějšímu využití je k dispozici zde:

12_04_01_kulturák_EIA_návrh na odejmutí autorizace

12_04_23_kulturák_EIA_žádost o přešetření stížnosti

Posted in kauzy | Leave a comment

Demolice pokračuje přes podanou žalobu a azbest

Dne 4.dubna 2012 podalo naše sdružení správní žalobu na zrušení demoličního výměru, a to především z následujících důvodů:

  1. na řízení byla protiprávně odepřena účast našemu občanskému sdružení  jako řádně přihlášenému  účastníku, byl nám opakovaně odepřen přístup do spisu;
  2. v řízení o povolení odstranění stavby nebyla řádně zohledněna otázka zdravotních rizik plynoucích z provedení demolice, zejména nebylo provedeno potřebné místní šetření k přítomnosti nebezpečných látek, které se v průběhu demolici budou (budou moci) uvolňovat, kdy přítomnost azbestu v demolované stavbě byla později prokázána,  tedy stavební úřad zásadně porušil svou povinnost v řízení zjistit všechny důležité okolnosti na ochranu veřejného zájmu, kterým je nepochybně i zájem na ochraně veřejného zdraví obyvatel města Plzně;
  3. v řízení nebylo konáno ústní jednání, respektive účastníci řízení nebyli o konání ústního jednání vyrozuměni nejméně 10 dnů předem a stavební úřad,
  4. máme informaci, že v řízení byla obdobným způsobem porušeno právo na účast na řízení i dalších dotčených osob – zejména vlastníků domů na Americké tř., a to dokonce tak, že jim bylo odepřeno i prosté nahlédnutí do spisu (zde opět bez vydání usnesení), byť osobám – vlastníkům nemovitostí na Americké tř. nepochybně svědčí právní zájem pro nahlížení do spisu ve smyslu § 38 odst. 2 SprŘ, rovněž jim nebyly poskytnuty informace dle z. 106/1999 Sb.
Investor pře podanou žalobu dál pokračuje k boření kulturního domu. Pokračuje i přes provedenou kontrolu, jakým způsobem zachází s odpady, kterou provedla na základě našeho opakovaného podnětu ČIZP. Pokračuje přestože bylo zjištěno, že stavba obsahuje azbest, kdy v tomto bodě vděčíme za spolzupráci Ing. Lukešovi, Ing.arch. Hrubcovi a Ing. Hollerovi, kteří jako hlavní architekt v případě architekta Hrubce resp. jako odpovědný projektant v případě Ing. Hollera osobně provedli dne 26.4. 2012 prohlídku na místě demolice a osobně poznali některé materiály a prvky použité při stavbě KD, které dosud nebyly tajně odstraněny, a které zároveň obsahují azbest. Společně jsme pak tuto skutečnost oznámili krajské hygienické stanici, která nám sdělila, že je to vlastně nezajímá, přestože má prvotní kompetenci v oblasti ochrany veřejného zdraví, CIŽP, která nakonec kontrolu na místě provedla a přítomnost azbestu zjistila a nakonec i magistrátnímu odboru životního prostředí, který nakonec sám objednal měření koncentrace azbestu v ovzduší okolo demolované stavby u zdravotního ústavu. Za tento v zásadě statečný postoj vedoucí odboru ŽP Mgr. Dagmar Kaiferové Svobodové děkujeme.
Celý text žaloby k pozdějšímu využití je zde:
Posted in kauzy | Leave a comment

Stížnost na postup v EIA vyřízena – úřad prý nijak nepochybil

Krajský úřad Plzeňského kraje – vyřízení stížnosti na postup v EIA, vedoucí: Ing. Jiří Heran, odp. prac: Mgr. Drahomíra Janoušková

Obdobná situace jako v řízení o demolici kulturního domu panuje i na krajském úřadu. Naše stížnost na postup Mgr. Čečila při vedení veřejného projednání byla vyřízena s tím, že úřad nijak nepochybil. 

Odpověď odboru dohledu a stížností je výsměchem všem, kdo se veřejného projednání zúčastnili a sledovali způsob, jak bylo zorganizováno, všem, kdo museli stát 2,5 hodiny v přeplněné místnosti, než se dostali ke slovu, nebo se do místnosti vůbec nedostali a účast na projednání jim byla odepřena. Krajský úřad se k řadě našich připomínek ve stížnosti nevyjádřil vůbec nijak, neprovedl žádný z námi navrhovaných důkazů. Přestože mu správní řád výslovně ukládá zjistit skutečný stav věci, o kterém nejsou důvodné pochybnosti. (§3 SprŘ)  Kontrolní odbor se spokojil s tvrzením pana Mgr. Nálevky (na místě nejspíše ten pán s mikrofonem?:-), který tvrdil, že v místnosti bylo po celou dobu projednání  k dispozici zhruba 10 volných  židlí a kdo stál mohl si přinést židli odvedle!  Zvukový záznam z jednání nejspíš ani neposlouchali.

Budeme trvat na tom, aby věc prošetřilo i MŽP! Kdo může např. poskytnout fotodokumentaci z jednání, ať se nám ozve e-mailem. Vítána je i ochota napsat krátké svědectví, abychom je mohli přiložit jako další důkaz k podání na MŽP.

Kdo má čas a nebojí se, ať podá stížnost na Mgr. Čečila znovu! Ke stažení u článku z 5.prosince. Jen tlakem z více stran dosáhneme svého. 

Pokud se nám už v této fázi podaří zpochybnit regulérnost posouzení vlivů na životní prostředí, bude se muset opakovat a nebude možné jí použít ve stavebním řízení. Pokud bude někdo potrestán za vedení veřejného projednání, snadno později prokážeme u soudu, že EIA nebyla v pořádku.

Všem účastníkům veřejného projednání pro zasmání poskytujeme:

12_01_18_kúpk_vyřízení stížnosti k eia

Posted in kauzy | Leave a comment

Podivná hra úředníků při rozhodování o demolici

Úřad: ÚMO Plzeň 3 – demolice a přístup do spisu, vedoucí: Eva Hubená

Ani po 4 měsících se nepodařilo našemu sdružení nahlédnout do spisu k řízení o demolici KD. Proč? O dpovědi lze jen spekulovat. Stavební úřad na ÚMO Plzeň 3 vymýšlí čím dál krkolomnější konstrukce, jak nám zabránit, abychom mohli jako zástupci veřejnosti zjistit, jak vlastně plánuje vlastník Amádes Plzeň a.s. objektu kulturáku zdemolovat, jak se vyrovnal s informací, že objekt obsahuje azbest, tedy zdraví a životu nebezpečnou látku, a tedy demolice by musela podléhat posouzení vlivů na životní prostředí, nejméně v rozsahu posouzení zdravotních rizik. ÚMO Plzeň 3 neodpovídá ani na naše žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o přístupu k informacím, respektive se usnese, že nám přístup odmítá. O naší účasti nerozhodne, jak má podle správního řádu, protože tam je možnost odvolání, ale raději nám zkouší posílat bizarní přípisy, ve kterých nám sděluje, že nás za účastníka řízení nepovažuje. Do odmítnutí žádosti o informace jsme podali odvolání a zároveň jsme vyzvali úřad, aby o naší účasti rozhodl.

Naši opětovnou žádost o informace o stavu řízení z 24.1.2012 úřad ÚMO Plzeň 3 odmítl. Podáme znovu odvolání. Průběh řízení má zřejmě zůstat utajen. Proč??

Požádejte také o informace o stavu řízení! Vzor žádosti ke stažení. 

11_12_23_úmo3_odmístnutí žádosti o info

sdělení úmo3 k účasti na řízení

11_12_27_demolice_replika k účasti na řízení

12_01_23_demolice_žádost o informace

12_1_5_demolice_odvolání do odmítnutí žádosti o informace

 

 

Posted in kauzy | Leave a comment

Stanovisko EIA zveřejněno

Dne 6.12.2011 bylo v informačním systému EIA zveřejněno souhlasné stanovisko krajského úřadu k výstavbě OC Aréna Plzeň. Již teď deklarujeme, že jej napadneme v územním řízení a bude-li potřeba i soudně.

Stanovisko naleznete zde.

Posted in kauzy | Leave a comment

Zahájení řízení o demolici – ÚMO Plzeň 3

Úřad: Úřad městského obvodu Plzeň 3, odbor výstavby, vedoucí Eva Hubená, odp. pracovnice Libuše Tafatová

Chcete li pomoci, využijte některé z našich podání, přihlašte se do řízení, nebo požádejte o informace. O výsledku nás informujte e-mailem, kam přiložíte skeny Vaší komunikace se stavebním úřadem. Pro soudní řízení, které v této kauze čekáme, se nám budou hodit všechny důkazní prostředky.

Stručné shrnutí dosavadního vývoje:

Kontrolní skupina se přihlásila do řízení o demolici dne 17.10.2011, kdy nám bylo pracovníky stavebního úřadu ÚMO Plzeň 3 neformálně sděleno (protože nás v té době ještzě neznali), že investor ohlásil záměr zbořit kulturní dům Inwest 10.10.2011.

Stavební zákon po novele stanoví pravidla tak, že demolici lze jen ohlásit, v případě větších staveb se musí k ohlášení připojit i projektová dokumentace k tomu, jak bude bourání probíhat a jak se naloží se stavebním odpadem. Pokud stavební úřad nemá do 30 dnů připomínky, lze dům zbořit. Pokud úřad připomínky má, sdělí vlastníkovi stavby (ohlašovateli záměru), že stavební úřad chce v této věci rozhodovat na základě normálního povolení a zároveň musí vlastníkovi sdělit, co požaduje k jeho ohlášení doplnit. Dnem, kdy vlastník stavby doručí požadované doplnění úřadu, je zahájeno řízení o odstranění stavby.

Pracovníci úřadu nám zatím tvrdí, že žádné řízení o zbourání kulturního domu neběží, i když je tento postup zjevně v rozporu jak se správním řádem, tak např. s tvrzením nadřízeného magistrátního stavebního úřadu, kdy jeho vedoucí Ing. Jiří Balihar rozhlašuje, že od počátku se vede komplikovanější řízení o povolení kulturní dům zbořit.

V tuto chvíli především usilujeme, aby se řízení o demolici podle §70 z. 114/1992 Sb. o ochraně přírody na krajiny účastnilo co nejvíce občanských sdružení, které mají ve stanovách jako předmět činnosti, nebo cíl “ochranu životního prostředí”.

Stavební úřad zatím účast na řízení zcela protiprávně odmítá! O všechny informace musíme žádat podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historie dosavadních podání:
11_10_17_přihlášení k řízení o demolici

11_11_1_přihlášení se k řízení o demolici_azbest+žádost o informace

11_11_11_přihláška k řízení o demolici +žádost o informace_vzor

odmítnutí přístupu do spisu_úmo plzeň 3

11_12_06_odepření nahlížení do spisu_úmo plzeň 3

Posted in kauzy | Leave a comment

EIA – posouzení vlivů na životní prostředí, KÚPK

Úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, vedoucí odboru Ing. Martin Plíhal, odp, pracovník Mgr. František Čečil

Pokud jste se účastnili veřejného projednání a vadilo Vám skandální chování krajského úředníka, který měl diskuzi nestranně vést, pošlete na něj stížnost. Bude to varováním pro další podobné kauzy. Vzor stížnosti naleznete níže.

Stručné shrnutí dosavadního průběhu:

Kontrolní skupina.cz podala svoje vyjádření k dokumentaci posouszení vlivů dne 12.9.2011, kde upozornila jak na řadu vad dosavadního řízení, tak na vady v obsahu i rozsahu dokumentace vlivu na životní prostředí. Bohužel lhůta pro vyjádření veřejnosti k této fázi posouzení vlivů – zpracování dokumentace – uplynula před datem registrace, tedy i vpřed datem vzniku našeho sdružení. Naše vyjádření proto nebylo pro další fázi nijak zohledněno a dne 26.9.2011 byl na astránkách informačního systému EIA zveřejněn posudek vypracovaný Ing. Zdeňkem Skořepou, ARCADIS – Bohemiaplan s.r.o. POsudkář má v procesu posouzení vlivů klíčovou roli, kontroluje úplnost a správnost předchozí dokumentace, ale hlavně navrhuje úřadu znění Stanoviska. Ing. Skořepa před kauzou kulturního domu zpracovával pouze jeden jediný posudek. Proč byl k tomuto úkolu úřadem vybrán zůstává záhadou.

Kontrolní skupina podala své vyjádření k posudku dne 25.10.2011, které připravila ve spolupráci s dalšími experty, především MUDr. Miroslavem Šutou odborníkem na toxické látky a zdravotní rizika.

Dne 2.11.2011 jsme se velmi aktivně účastnili i veřejného projednání, které Mgr. František Čečil, jako odpovědný pracovník odboru životního prostředí KÚPK zorganizoval a vedl zcela protizákonným způsobem (viz níže naše stížnost k rukám ředitele úřadu). Veřejné projednání bylo záměrně organizováno tak, aby veřejnosti byla účast odepřena, a proto nemohlo být veřejným projednáním ve smyslu § 10 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Jedna ze zákonných podmínek pro vydání Stanoviska chybí, kdy tuto vadu řízení už nelze zhojit. Je nutno buď celý proces opakovat, nebo vydat k záměru Stanovisko negativní.

Přehled dosavadních podání:

 

11_09_12_vyjádření k dokumentaci

11_10_04_návrh na vrácení posudku

11_10_25_vyjádření k posudku

11_11_23_stížnost na postup eia_podáno

vzor stížnosti na postup eia_KÚPK

Posted in kauzy | Leave a comment